Välkommen till Håboalliansens hemsida

 
 
I Håbo kommun har allianspartierna (moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna) beslutat att tillsammans med miljöpartiet bilda en allians för den politiska ledningen av kommunen.
Tillsammans har partierna 17 av kommunfullmäktiges 41 mandat.
 
Företrädare för de ingående partierna i Håboalliansen konstaterar att det finns en värdemässig samsyn på hur kommunen kan utvecklas. I grunden finns en insikt om vikten av en sund och uthållig kommunal ekonomi där resurserna används effektivt. Särskild vikt kommer att läggas på att skapa förutsättningar för ökat byggande i kommunen, dels för att tillgodose behovet av bostäder men också för att göra nya företagsetableringar möjliga.
 
Kommunens skolelever måste ges de bästa förutsättningarna att få en bra utbildning, behovet av omsorg till såväl barn som äldre behöver prioriteras. Kommunen ska föra ett aktivt miljö och klimatarbete. I syfte att möta det ökande behovet av flyktingmottagande i kommunen behöver integrationsarbetet särskild uppmärksamhet. I Skokloster behövs insatser för att öka den kommunala servicen. Kommunen är i stort behov av de företag som finns i kommunen, deras intressen och behov måste tillgoses.