Fjärde öppna mötet med Håboalliansen genomfört i Bålsta

Mötet ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. 

Mötesanteckningar kan laddas ner här!

1510151

Kommunalrådet Carina Lund hälsar alla välkomna till Håboalliansens fjärde öppna möte.

 

Inledning

Carina inledde kortfattat med vad som är på gång i kommunen och vad som hänt sen tredje mötet i Skokloster. Dels om planerna kring Bovieran, Centrumbebyggelsen, äldreboende och Skoklostergruppen.

Hamnfrågan

En god stund ägnades åt hamnetableringen i Kalmarviken. Dels NCC men också Cementa. Samtliga partier i Håbo kommun är emot hamnetableringen. Håkan Welin informerade om ansökan och svarade på frågor.

Turism, kultur och föreningsliv

Diskuterades om satsningar på kultur och föreningsliv, som är viktigt för kommunens utveckling. Man är väl medveten om bristerna, viljan är god och mycket är faktiskt på gång. I det femtiopunktsprogram som Håboalliansen lade fast vid sitt tillträde ingår ett antal punkter med direkt koppling till det som framförts.

Skolan

Efterlystes när gruppen för skolan skulle starta eftersom ännu inget hänt kring den gruppen. Frågan tas med tillbaka till ansvariga för skolan i Håboalliansen. Diskussionen var livlig kring skolan och dess resultat. Bland annat behandlades klasstorlekar, vikten av föräldragruppens påverkan, elever med diagnos, lärarnas befogenheter, lärartäthet, lärarbehörighet, resultat och arbetssätt för friskolor kontra kommunala skolor samt rektorernas roll och påverkan.

Övrigt

Diskuterades bland annat offentlighetsprincipen. Håbo kommun lämnar inte ut offentliga handlingar skyndsamt i en del fall och en del handlingar lämnas inte ut då de inte blivit diarieförda. Carina Lund lovade att hon tar med sig det framförda för vidare handläggning.

1510152

Flera intressanta diskussioner genomfördes under kvällen

1510153

Håkan Welin informerar om hamnetableringen i Kalmarviken som samtliga partier är emot.

 

Avslutning

Carina Lund tackade deltagarna för ett bra och konstruktivt möte samt hälsade välkommen till nästa medborgarmöte som planeras gå av stapeln under december månad.