Oppositionen i Håbo förhalar beslut!

Håboalliansen vill peka på oppositionens destruktiva arbetssätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Oppositionen förhalar och blockerar beslut som påverkar bland annat serviceboende för äldre, etablering av Bovieran som är 55+ boende, avveckling av Marknadsbolaget och bostäder för unga.

Nedanstående inlägg från Håboalliansen är en signal till Håbo om att oppositionens prat om att arbeta för Håbos bästa klingar falskt!

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Men tyvärr är det inte så i Håbopolitiken.

Nu måste det bli slut med den politiska ankdamm som etablerats i Håbopolitiken med Ove Fröjd (Båp) som främsta vapendragare och med ivrigt stöd av Agneta Hägglund (s).

Den som följt vad som sker i Håbopolitiken har kunnat konstatera att många angelägna frågor skjuts på framtiden eftersom Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna ofta yrkar på återremiss. Trots att förslagen ofta följer tidigare inriktningsbeslut.

Några exempel från senaste arbetsutskott med kommunstyrelsen ger en bra bild på detta;

Sedan länge finns ett behov av serviceboende för äldre. Efter aktivt letande om lämplig placering fastnade alla för förslaget att förlägga detta till en plats nära Kyrkcentrum. Vid sammanträdet yrkades dock på återremiss för att få ytterligare sifferunderlag. I och med detta förhalas nu såväl detaljplanearbetet som inflyttningstidpunkt.

Bovieran som erbjuder serviceinriktat boende för 55+ har under längre tid letat lämplig plats för en etablering i Bålsta. Man finns sedan en tid i Enköping. Totalt har man tillsammans med kommunen granskat 8 olika alternativ och nu fastnat för ett i centrums närhet. Detta skulle då bli deras första ”stadsnära” projekt. Placeringen ligger helt inom ramen för det planprogram för centrumutveckling som finns. Men detta räckte inte för Bålstapartiet och Socialdemokraterna. Ärendet återremitterades på deras förslag. Och vi vet nu inte om och när vi kan få ett Boverian projekt i Bålsta. Många andra kommuner står på kö för att få den möjligheten.

Som de flesta vet har verksamheten i Håbo kommuns Marknadsbolag haft störningar på senare tid. Och efter det att bolagets markinnehav avvecklats finns inte längre någon direkt vinstdrivande verksamhet som motiverar en bolagsbildning av verksamheten. Förslag fanns att kommunen nu avvecklar verksamheten i bolagsform, och istället inordnar detta i kommunkansliets organisation. Vilket skulle betyda en förstärkning av möjligheten att arbeta med de frågor som är angelägna för näringslivet. Men detta tyckte inte Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna. Och frågan återremitterades.

Vi har stort behov av bostäder för unga i Håbo. Och kommunen har mark som är väl lämpad för bebyggelse. Bl.a. en fastighet på Åsleden där förslag fanns om en detaljplaneändring för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planen säger idag att den ska användas för kommunal verksamhet. Förslag fanns också om att utlysa en markanvisningstävling för att få in intressanta förslag som kan bidraga till att lätta på bristen på lägenheter särskilt till de många unga som vi har behov av att erbjuda bostad. Just bristen på bostad är ett stort problem vid nyrekrytering till såväl företag som till den kommunala verksamheten.

Men detta förslag gillades inte av Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna som avvisade iden att använda kommunens mark till ökad bostadsinvestering. Och förslaget avslogs.

Genom Bålstapartiets agerande, som allt som oftast får stöd av Socialdemokraterna ,så stoppas beslutsprocessen upp redan i kommunstyrelsen arbetsutskott. Och kan inte prövas i kommunstyrelsen, där ju majoritetsförhållandet är annat.

Det är dags att Håbobornas vilja i kommunvalet också kommer till uttryck i den praktiska kommunpolitiken. Vi kan inte längre med ansvar se på hur Bålstapartiet, med Socialdemokraternas stöd, saboterar detta.

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Inte bara förhalande arbetssätt/metoder av politiska partier som säger sig arbeta för Håbos bästa.

 

Vad är vi annars till för?

 

Håboalliansen