Vad hände på kommunstyrelsen 17 oktober?

Vad hände på kommunstyrelsen igår (17 oktober)?

 

Även denna gång en välfylld dagordning med 31 ärenden och några extraärenden. Vinstartade med förmöten kl 09 och slutade strax efter 16.

Vi prövade ett nytt arbetssätt. Vi kommer i fortsättningen att inleda mötena med en genomgång av viktiga ärenden som är under beredning. För att på så vis ta del av politikens syn och funderingar. Allt i syfte att få väl förberedda underlag till kommande beslut.

Denna gång kom Översiktsplanen som ska antas om ett drygt år att ta större delen av denna tid. ÖPn har varit ute på dialog och nu förbereds nästa steg i den processen. Samråd och utställning. Men innan dess ska politiken säga sitt, formellt på ett kommande möte.

Taxorna för tillsyn föreslås justeras av kommunfullmäktige för att täcka den del av kostnaderna som inte ska belasta skattekollektivet.

Vi är nu ett steg närmare att vara en Ekokommun. Genom de åtgärder som vidtagits, vi har bl.a. antagit en miljöstrategi för hållbar utveckling i kommunen, kan vi nu formellt ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Vi fortsätter arbetet med att modernisera detaljplanerna. Nu gav vi ett uppdrag att ta fram en plan för Stockholmsvägen fram till Björksäterskyrkan.

Efter mycket utredande och många diskussioner kunde kommunstyrelsen med 7 röster mot 6 ge förvaltningen i uppdrag att upphandla ett särskilt boende vid Kyrkcentrum på ca 60 platser. Uppdraget ska ges till en extern aktör och kommunen sedan hyra anläggningen.

Genom de insatser som nu görs i centrum som bl.a. också inkluderar ett nytt resecentrum är det behov av att ordna fler parkeringsplatser. Tyvärr lyckades vi inte få majoritet för att temporärt ordna detta på scouttomten med ett modulbygge för p platser som skulle kunna rymma 900 bilar. Med den efterfrågan som antagligen följer också av Bålsta tilläggets slopande hade detta varit välkommet för att inte skapa kaos. Nu blev det istället beslutat, efter votering, att ordna 480 platser på den nuvarande pendlarparkeringen.

Delårsbokslutet presenterades och det visar ett beräknat överskott på 38 mkr, vilket är 3,7% av intäkterna. Det är 12 mkr bättre än budget. Till det kommer ett beräknat överskott i Håbo Hus på 56 mkr.

Alla förvaltningar följer väl budget. Utbildningen med en budget på 500 mkr räknar med en avvikelse på 100 000 kr!

Den senaste tidens turbulens i kommunpolitiken har också inspirerat några av partierna att föreslå ändring av hur inkallelse av ersättare från andra partier ska ske. Det gäller SD, BåP och Miljöpartiet. Nu finns förslag som kommunfullmäktige kan fastställa.