Nyheter

 

Mötet 23/1 2017 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Inledning

Carina Lund hälsade alla välkomna till årets första och Håboalliansens tionde öppna möte.

Carina inledde med att förklara att detta tionde möte ägnades åt parkeringsproblematiken i Bålsta och då speciellet för pendlare.

Bakgrund

Carina berättade att detaljplanearbetet för centrum och resecentrum startade redan 2008. År 2012 beslutades om förslag till detaljplan för bland annat resecentrum. Etapp 1 påbörjades 2014 och byggstart planerades till hösten 2017. Som en del i den planen tas de parkeringsplatser i anspråk som är söder om spåren tillfälligt medan nytt resecentrum byggs. De beslut som tagits i kommunstyrelsen visades. Beslut om att bygga parkeringsdäck på befintlig parkering norr om spåren är fattat. Vad vi gör åt den så kallade scouttomten finns inte något protokollfört KS-beslut om men bör den egentligen ses som en del av beslutet för parkeringsdäcket att den tomten ska användas för tillfälliga p-platser? Vilka beslut måste ytterligare tas för att få till p-platser? Sen lämnades ordet fritt.

Ordet fritt

Det konstaterades att just parkeringsfrågan är en del av en stor helhet när vi utvecklar centrum och bebyggelsen kring stationen. Förslag kom upp att ta betalt av personer som inte bor i kommunen för parkering nära stationen. En hel del på mötet uttryckte vilja att få till så många extra p-platser som det går. De som inte jobbpendlar förklarade också att de har problem att få parkering vid de tider som de vill resa. Vi kan inte bara se på jobbpendlarnas behov utan allas behov som nån gång reser med pendeln. De som pendlar och som var med på mötet menade att just osäkerheten om man ska hitta p-plats eller inte, gör att man drar sig för att resa kollektivt. En hel del åker istället till Bro eller Kungsängen för att parkera där.

Förslag kring bättre busstrafik i Bålsta framfördes. Landstingsrådet och vice ordf. i kollektivtrafiknämnden i Uppsala, Johan Örjes (c) fanns med på mötet och kan på så vis framföra önskemålen till regionen. Det ifrågasattes också på mötet varför vi inte själva i kommunen kan upphandla lokalbussar för att underlätta för pendlare?

Glädjande var också att representanter för oppositionen fanns med på det öppna mötet. Det kanske kan öppna för att vi inom en snar framtid får till en bra lösning?

 

1701231

Håboalliansens gruppledare

1701232

Stort intresse för det öppna mötet!

1701233

Två av konferenssalarna togs i anspråk

1701234

 

Just nu finns det totalt 559 platser fördelade på 428 på kommunal mark och 131 på privat mark.

I oktober 2016 fattade KS beslut om att ordna extra P-platser på den nuvarande infartsparkeringen. Det innebär max 340 extra platser till en beräknad kostnad av 24 mkr, exkl. markarbeten. Byggstart juni och klart till årsskiftet.

Under 2017 färdigställs ett nytt resecentrum. Byggs i samverkan med UL och med statsbidrag 7 mkr, villkorat att det är klart under 2017. Innebär att P-platserna utefter Stockholmsvägen tas i anspråk ca 100 st. Ytterligare P-platser kan erbjudas vid Myran, Talltorp ca 70 st. 

Det nya systemet för SL-taxa med borttaget Bålstatillägg innebär att fler bör vilja starta sin resa i Bålsta. Många har idag åkt till Bro för att slippa tillägget. Det nya systemet kommer göra att fler tar bilen till infartsparkeringen då resa från övriga kommunen till stationen kommer att kosta lika mycket som en resa in till Stockholm. Med det nya systemet är det vår bedömning och förhoppning att allt fler av kommunens 6500 dagliga pendlare till Stockholm ska ta tåget. Det ställer krav på fler parkeringsplatser.

På scouttomten (A) kan provisoriskt 600-900 platser erbjudas beroende på om man bygger 2 eller 3 våningsdäck. Kostnad ca 20 mkr. Dessa p-platser kan i en framtid monteras ner och tomten då användas för bostadsändamål och t.ex förskola.

På den nuvarande infartsparkeringen har KS majoritet genom oppositionen beslutat att bygga ett p-däck på 3 våningar som kan ta 540 bilar, en utökning med 340 jämfört med dagens 200 platser. Denna byggnation kan påbörjas under sommarperioden då pendlandet är lågt. Då finns också buss som ersättning för pendeltågen.

I centrum kommer succesivt med början i slutet på 2017 påbörjas byggnation av bostäder som under byggtiden begränsar möjligheten till extra p-platser, och som på sikt även kommer att kräva fler p-platser i anslutning till byggnationen.

 

Håboalliansens slutsats:

  1. Naturligt att ta vara på möjligheten att skapa så mycket provisoriska p-platser som möjligt. (Myran, Talltorp, Scouttomten)
  2. Bygga resecentrum under 2017 för att få en bra knutpunkt för kollektivtrafiken på hjul och utnyttja utlovat statsbidrag.
  3. Iordningställa permanent P-hus med verksamhetslokaler (t.ex kontor) på nuvarande infartsparkering som med fördel kan utökas österut. Bland annat i samverkan med de som ska bygga centrumbostäder.
  4. Scouterna erbjuds mark för sin verksamhet på Åsen, i Viby alternativt Granåsen.
  5. Scouttomten används nu under några år som provisorisk infartsparkering för att senare användas för bostadsändamål och t.ex förskola. En byggnation som kan matcha landmärket vid resecentrum. (trähus 17 vån)

 

Medborgare/pendlarperspektiv?

För att få del av medborgarnas/pendlarnas synpunkter på hur parkeringsfrågan bäst löses inbjuder Håboalliansen till ett medborgarmöte den 23 januari klockan 19:00 i kommunhuset.

Nästa steg?

Håboalliansens förhoppning är att vi med de kunskaper vi nu har om behovet av P-platser ska kunna enas om ett beslut vid kommande kommunstyrelse som ger förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta efter. Idag finns två beslut, ett om extra parkeringsplatser på nuvarande infartsparkering och ett om att bygga resecentrum. För att lösa behovet av P-platser när nu SL-taxan ändras är inte dessa beslut tillräckliga utan behöver modifieras och kompletteras. Detta kan ske på kommande kommunstyrelse i februari.  

 

Vad händer måndag den 9 januari?

”Blir det parkeringskaos runt om Bålsta pendeltågstation som blir ”SL-område”?!

Just nu finns det totalt 559 p-platser fördelade 428 på kommunal mark och 131 på privat mark. Se karta ”Dagens situation 2016” nedan.

Trycket från pendlare som vill ta bilen till tågstationen och därmed slippa betala ”UL-tillägget” för UL-bussar kommer att öka kraftigt och de p-parkeringarna som finns idag kommer inte att täcka behovet för pendlarna att parkera sina bilar för att ta tåget till Stockholm!

Därför ville vi ”Håboalliansen” bygga ca 900 p-platser på Scout tomten snarast (läge A i KS beslut § 184) som bifogas nedan, för att underlätta för pendlare att parkera sina bilar.

Tyvärr blev beslutet läge B, som medför kaos och olägenheter för våra pendlare!

Lite fakta om genomförandet av läge B.

När byggnationen av busstorget påbörjas försvinner p-platserna på framsidan av järnvägen, d v s 105 st. Under byggtiden, när p-däcket byggs på dagens pendlarparkering försvinner 203 p-platser tillfälligt. Genom p-däcket skapas 480 p-platser.

Vid genomförande av Bålsta centrum försvinner på sikt inte bara ytan vid busstorget (105 st.) utan även 80 p-platser vid Sparbanken och samtliga p-platser vid badhuset (120 st.), totalt 305 st. Genom p-däcket (läge B med 2 våningar och en markvåning utökas antalet parkeringar med ca 247 st. till en kostnad på ca 24 miljoner kronor och därtill tillkommer markarbeten på platsen! (idag finns det redan 203 p-platser på platsen som KS beslutade). Tidigaste byggstart för läge B blir i juni i år!

Som ni förstår så behöver vi bygga 900 p-platser på Scout tomten redan nu för att tillmötesgå pendlarparkeringsbehovet i vår kommun

För Håboalliansen

Christian Nordberg (mp) Ordförande Tekniska utskottet

Carina Lund (M) Kommunstyrelsens ordförande

Leif Zetterberg gruppledare (C)

Anders Cyrillus gruppledare (L)

Fred Rydberg gruppledare (Kd)

pplatser2016

KS-beslutet i pdf-format här!