Nyheter

1:e vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick föreläste om minusräntan, ekonomiska läget och höga bostadspriser

Kerstin af Jochnick var speciellt inbjuden av Håboalliansen för att känna riksbanken på pulsen då det gäller ekonomin och hur man ser på minusräntan kopplat till höga bostadspriser.

Vårt kommunalråd Carina Lund hälsade Kerstin välkommen och nämnde bland annat vårt resultat i kommunen, att vi bygger och behöver bygga mer i kommunen för att alla som vill bo här kan få möjlighet till det.

Ekonomin och inflationsmålet

Vad är riksbankens uppgifter? Först och främst att upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Inflationsmålet på 2% är viktigt och syftar till att skapa stabilitet i ekonomin. Det finns ett starkt samband mellan utvecklingen i världen och Sverige. Räntorna har fallit under flera decennier i världen.

2014-2015 var det ett oroande läge. Samtidigt som vi hade låg inflation var inflationsförväntningarna fallande. Därför agerade riksbanken och påbörjade resan mot minusräntan. Det gav stöd åt konjunkturen och svensk ekonomi. Förutom minusräntan köptes mer statsobligationer. Som det ser ut nu kan höjningar av räntan ske först i slutet på 2018 enligt riksbankens prognoser.

Vi har lägre arbetslöshet men samtidigt är arbetsmarknaden tudelad. Vissa har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Man ser nu att inflationen är på väg upp men det beror mycket på att energipriserna drar upp. Den så kallade löneinflationen tar inte fart, trots stort behov av arbetskraft i vissa sektorer.

Kronans kurs är också viktig för inflationsutvecklingen. Det råder stor osäkerhet kring politiken i omvärlden med USA, Brexit och problem i Euroområdets banker.

Bostadspriserna och skuldsättningen

Obalanser på bostadsmarknaden bidrar till hög och växande skuldsättning i hushållen. Kerstin af Jochnick menar att vi behöver få en sundare utveckling. Skuldsättningen ökar inte enbart i storstadsområdena utan också ute i landet.

Kerstin visade speciellt hur skuldsättningen ser ut i Uppsala län. Knivsta, Håbo och Uppsala låg i topp gällande hushållens skuldsättningskvot.

Vad behövs göras?

Först och främst måste det byggas mer. Riksbanken ser gärna att skatteregler ses över. Behöver Finansinspektionen få mandat att gå in med åtgärder? Samtidigt kan regleringar få motsatt effekt.

Skulle vi få fallande priser gör det att vi kommer att spara mer och det betyder också att inflationen går ner. En balansgång.

 

Frågestund

Efter föreläsningen tog moderatorn Michael Sarwe, Head of Strategy & Research Sweden på Nordea Markets hand om mikrofonen och öppnade för frågor.

Varför är inflationsmålet just 2%?

Det är ett känt mål och det är det Riksbanken strävar efter. Det hade naturligtvis kunnat vara 1,5% eller 2,5% men det är lagom långt från 0% som gör att man väntar med sina investeringar och sparar istället. Det blir ett ekonomiskt smörjmedel med inflationsmålet.

Varför är riksbanken bekymrade över skuldsättningen?

Man menar att det är sunt med balans mellan inkomst och skuldsättning och för hög skuldsättningskvot kan skapa risker för att priserna kan falla vid räntehöjning och det kan skapa problem för både hushåll och banker.

Beskattning av kapital och avdragsrätten har alltid hängt ihop. Men inte nu längre?

Det har varit mer fokus på avdragsrätten nu, men politiken måste förstås göra sitt för att hantera detta faktum att dessa faktorer inte hänger ihop i lika stor grad som förut. Enligt Kerstin har det aldrig varit tal om att helt ta bort avdragsrätten. Det behövs en långsam avtrappning ner till kanske 20% under en tioårsperiod.

 

Kommunalrådet Carina Lund lämnade över en bukett blommor och tackade Kerstin af Jochnick för att hon ville komma till oss och sa att hon var välkommen tillbaka igen!

1703091

Fint besök i Håbo!

1703092

KSO Carina Lund hälsade Kerstin af Jochnick välkommen

1703093

1:e vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick

1703094

Moderatorn Michael Sarwe, Head of Strategy & Research Sweden på Nordea Markets modererade frågor till Kerstin

1703095

Carina tackade för att Kerstin af Jochnick tagit sig tid att komma till oss i Håbo

1703096

Toretv.se intervjuar. Kommer ett inslag i måndagens Toretv. (13/3)

 

Text och bilder: Nils-Åke Mårheden

 

Mötet 23/1 2017 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Inledning

Carina Lund hälsade alla välkomna till årets första och Håboalliansens tionde öppna möte.

Carina inledde med att förklara att detta tionde möte ägnades åt parkeringsproblematiken i Bålsta och då speciellet för pendlare.

Bakgrund

Carina berättade att detaljplanearbetet för centrum och resecentrum startade redan 2008. År 2012 beslutades om förslag till detaljplan för bland annat resecentrum. Etapp 1 påbörjades 2014 och byggstart planerades till hösten 2017. Som en del i den planen tas de parkeringsplatser i anspråk som är söder om spåren tillfälligt medan nytt resecentrum byggs. De beslut som tagits i kommunstyrelsen visades. Beslut om att bygga parkeringsdäck på befintlig parkering norr om spåren är fattat. Vad vi gör åt den så kallade scouttomten finns inte något protokollfört KS-beslut om men bör den egentligen ses som en del av beslutet för parkeringsdäcket att den tomten ska användas för tillfälliga p-platser? Vilka beslut måste ytterligare tas för att få till p-platser? Sen lämnades ordet fritt.

Ordet fritt

Det konstaterades att just parkeringsfrågan är en del av en stor helhet när vi utvecklar centrum och bebyggelsen kring stationen. Förslag kom upp att ta betalt av personer som inte bor i kommunen för parkering nära stationen. En hel del på mötet uttryckte vilja att få till så många extra p-platser som det går. De som inte jobbpendlar förklarade också att de har problem att få parkering vid de tider som de vill resa. Vi kan inte bara se på jobbpendlarnas behov utan allas behov som nån gång reser med pendeln. De som pendlar och som var med på mötet menade att just osäkerheten om man ska hitta p-plats eller inte, gör att man drar sig för att resa kollektivt. En hel del åker istället till Bro eller Kungsängen för att parkera där.

Förslag kring bättre busstrafik i Bålsta framfördes. Landstingsrådet och vice ordf. i kollektivtrafiknämnden i Uppsala, Johan Örjes (c) fanns med på mötet och kan på så vis framföra önskemålen till regionen. Det ifrågasattes också på mötet varför vi inte själva i kommunen kan upphandla lokalbussar för att underlätta för pendlare?

Glädjande var också att representanter för oppositionen fanns med på det öppna mötet. Det kanske kan öppna för att vi inom en snar framtid får till en bra lösning?

 

1701231

Håboalliansens gruppledare

1701232

Stort intresse för det öppna mötet!

1701233

Två av konferenssalarna togs i anspråk

1701234

 

Just nu finns det totalt 559 platser fördelade på 428 på kommunal mark och 131 på privat mark.

I oktober 2016 fattade KS beslut om att ordna extra P-platser på den nuvarande infartsparkeringen. Det innebär max 340 extra platser till en beräknad kostnad av 24 mkr, exkl. markarbeten. Byggstart juni och klart till årsskiftet.

Under 2017 färdigställs ett nytt resecentrum. Byggs i samverkan med UL och med statsbidrag 7 mkr, villkorat att det är klart under 2017. Innebär att P-platserna utefter Stockholmsvägen tas i anspråk ca 100 st. Ytterligare P-platser kan erbjudas vid Myran, Talltorp ca 70 st. 

Det nya systemet för SL-taxa med borttaget Bålstatillägg innebär att fler bör vilja starta sin resa i Bålsta. Många har idag åkt till Bro för att slippa tillägget. Det nya systemet kommer göra att fler tar bilen till infartsparkeringen då resa från övriga kommunen till stationen kommer att kosta lika mycket som en resa in till Stockholm. Med det nya systemet är det vår bedömning och förhoppning att allt fler av kommunens 6500 dagliga pendlare till Stockholm ska ta tåget. Det ställer krav på fler parkeringsplatser.

På scouttomten (A) kan provisoriskt 600-900 platser erbjudas beroende på om man bygger 2 eller 3 våningsdäck. Kostnad ca 20 mkr. Dessa p-platser kan i en framtid monteras ner och tomten då användas för bostadsändamål och t.ex förskola.

På den nuvarande infartsparkeringen har KS majoritet genom oppositionen beslutat att bygga ett p-däck på 3 våningar som kan ta 540 bilar, en utökning med 340 jämfört med dagens 200 platser. Denna byggnation kan påbörjas under sommarperioden då pendlandet är lågt. Då finns också buss som ersättning för pendeltågen.

I centrum kommer succesivt med början i slutet på 2017 påbörjas byggnation av bostäder som under byggtiden begränsar möjligheten till extra p-platser, och som på sikt även kommer att kräva fler p-platser i anslutning till byggnationen.

 

Håboalliansens slutsats:

  1. Naturligt att ta vara på möjligheten att skapa så mycket provisoriska p-platser som möjligt. (Myran, Talltorp, Scouttomten)
  2. Bygga resecentrum under 2017 för att få en bra knutpunkt för kollektivtrafiken på hjul och utnyttja utlovat statsbidrag.
  3. Iordningställa permanent P-hus med verksamhetslokaler (t.ex kontor) på nuvarande infartsparkering som med fördel kan utökas österut. Bland annat i samverkan med de som ska bygga centrumbostäder.
  4. Scouterna erbjuds mark för sin verksamhet på Åsen, i Viby alternativt Granåsen.
  5. Scouttomten används nu under några år som provisorisk infartsparkering för att senare användas för bostadsändamål och t.ex förskola. En byggnation som kan matcha landmärket vid resecentrum. (trähus 17 vån)

 

Medborgare/pendlarperspektiv?

För att få del av medborgarnas/pendlarnas synpunkter på hur parkeringsfrågan bäst löses inbjuder Håboalliansen till ett medborgarmöte den 23 januari klockan 19:00 i kommunhuset.

Nästa steg?

Håboalliansens förhoppning är att vi med de kunskaper vi nu har om behovet av P-platser ska kunna enas om ett beslut vid kommande kommunstyrelse som ger förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta efter. Idag finns två beslut, ett om extra parkeringsplatser på nuvarande infartsparkering och ett om att bygga resecentrum. För att lösa behovet av P-platser när nu SL-taxan ändras är inte dessa beslut tillräckliga utan behöver modifieras och kompletteras. Detta kan ske på kommande kommunstyrelse i februari.