Nyheter

Ny SL taxa kräver fler parkeringsplatser

Redan idag är det trångt och svårt att hitta p plats i Bålsta. För alla som åker från Bålsta med pendeltåget blir det nu billigare när Bålstatillägget tas bort. Detta gäller dock inte de som måste ta UL bussen till pendeltågstationen. Många kommer därför att vilja ta bilen till stationen, vilket gör att en redan överfylld parkeringsplats blir än mer ansträngd.

Många som idag åker till Bro för att slippa Bålstatillägget kommer nu att stiga på i Bålsta. Och självklart kommer allt fler som pendlar med bil från vår kommun att vilja ställa bilen i Bålsta för att ta pendeltåget.

Under året ska Resecentrum byggas om för att bättre motsvara de krav som kan ställas på ett modernt resecentrum. Detta arbete börjar under våren och kommer att ytterligare begränsa möjligheterna till parkering.

I Håboalliansen har vi föreslagit att den s.k. scouttomten under några år ska användas för att tillgodose det behov parkeringsbehov som uppstår. Där kan med rimliga insatser och i närtid byggas ett flyttbart parkeringsdäck som kan rymma upp till 900 bilar. När vi sedan byggt om den nuvarande infartsparkeringen, och kanske också kompletterat den med verksamhetslokaler, kan parkeringsdäcket på scouttomten flyttas och vi där bygga bostadslägenheter. För scouterna går det givetvis att hitta andra bra områden att vara på.

Det skulle ge möjlighet att under tiden centrumbebyggelsen utvecklas, och resecentrum byggs om, ge plats för alla som vill parkera och pendla.

Den 23 januari håller Håboalliansen ett medborgarmöte (nr10) i kommunhuset för att informera om våra förslag och ta del av medborgarnas synpunkter.

Vår förhoppning är att kommunstyrelsen snarast ska kunna ta ställning till förslag som ger parkeringsfrågan och alla våra pendlare en bra lösning.

 

Håboalliansen

Carina Lund (m) Leif Zetterberg (c ) Christian Nordberg (mp) Anders Cyrillus (L) Fred Rydberg (kd)

 

alternativparkering

         Alternativ A = Scouttomten med parkeringsdäck ,  Alternativ B = Befintlig pendlarparkering

Angående vänthallen i Stationshuset

Vi beklagar för det inträffade att bli inlåsta i vänthallen efter tidlåsstängning kl. 20:00 igår kväll! (1 jan) Vi ber de drabbade om ursäkt. Bakgrunden var följande:

Det var många saker som fallerade samtidigt.

  1. Det som fallerade var att tidlåset låste några minuter före 20.00

  2. Det finns inget utrymningsbeslag på insidan av dörren vilket är märkligt. Även tidigare har det hänt att folk blivit inlåsta så att jouren fått rycka ut, men det har inte föranlett några åtgärder.

  3. Securitas som skulle rondera i anslutning till stängning 20.00 fanns inte på plats.

Vi kommer nu omgående att vidta följande åtgärder för att eliminera risken att bli inlåst i vänthallen:

  1. Tiduret kontrolleras och justeras

2.  Utrymningsbeslag monteras på dörren så att ingen ska kunna bli inlåst

3.  Securitas kontaktas igen och påminns om vikten av rondering vid stängning

Christian Nordberg (mp)

Ordförande Tekniska utskottet

Mötet 24/11 2016 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Inledning

Carina Lund hälsade alla välkomna till höstens andra och Håboalliansens nionde öppna möte. 

Carina började med att berätta att Liberalernas Håkan Welin slutat med politiska uppdrag i kommunen. Liberalernas gruppledare är nu Anders Cyrillus.

 

Diskussion fördes kring vad som får läggas upp på kommunens hemsida eller inte. Dessa möten får vi inte annonsera om på habo.se då det inte är anordnat av kommunen utan av Håboalliansen. Därför annonserar vi i BålstaBladet och i våra sociala medier. Förslag kom fram på om det kunde ordnas en slags föreningskalender på habo.se för att se vad som är på gång i kommunen. Carina tar frågan med sig för att utreda om det är möjligt.

ICA Maxi

Diskussion kring ICA MAXI. Carina poängterade att detta ännu inte är ett ärende i kommunen. Det finns alltså inget färdigt förslag att politiskt ta ställning till. Oppositionen har gått händelserna i förväg och därmed skapat förvirring och osäkerhet.

Parkeringssituationen

Bålstatillägget på SL-pendeln tas bort efter årskskiftet. Vi förutsätter då att resandet bör öka vilket gör att det behövs fler parkeringsplatser. Alliansen föreslog att enkelt flyttbara parkeringsdäck för 900 bilar skulle placeras vid scouttomten. Detta motsatte sig oppositionen som vill bygga parkeringshus på befintliga p-platsen. Det ställer till problem under byggnationen eftersom det då blir brist på parkeringsplatser. Vi riskerar alltså parkeringskaos. Vårt förslag på parkeringsdäck är mer flexibelt och när parkeringsdäcken inte behövs mer då P-huset är klart kan man enkelt färdigställa tomten för byggnation av bostäder.

Alliansen vill planera framåt

Alliansen vill lyfta blicken och jobba långsiktigt. Under många år har kommunen styrts mer kortsiktigt vilket inte är optimalt.

Lennart Carlsson som är ordförande  i Barn- och utbildningsnämnden pratade om de planer som finns för byggnation av skolor de närmaste 5 åren för att kunna täcka dom behov som kommer med ökad inflyttning bland annat. Intressenter finns som vill etablera sig i Håbo till exempel.

Äldrefrågor

Lisbeth Bohlin som är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden pratade lite om äldrefrågor. Bovieran kom upp i samband med det. Där är det ju också skilda åsikter kring placering politiskt. Vi hoppas kunna lösa den frågan.

För äldreboendet uppe vid kyrkcentrum är upphandling av byggnationen på gång. (Demensdel och korttidsboende bl.a) Man tittar även i samband med det på ny teknik för till exempel övervakning så låsta dörrar inte behövs. Sensorer i golven kan hjälpa till att upptäcka människor som ramlat och ligger på golvet t.ex

Kommunala Pensonärsrådet (KPR) och anhörigföreningen är med och ger synpunkter på boendet. 1 mars 2019 är det planerad inflyttning.

 

Avslut

Carina tackade för visat intresse och önskade alla en god jul framöver och återkommer om flera öppna möten efter nyår. 

 

1611241

Carina hälsar alla välkomna

1611242

Lennart Carlsson berättade om planerna för byggnation av skolor de närmaste fem åren.

1611243

Lisbeth Bohlin berättade om äldrefrågor