Nyheter

Vad händer måndag den 9 januari?

”Blir det parkeringskaos runt om Bålsta pendeltågstation som blir ”SL-område”?!

Just nu finns det totalt 559 p-platser fördelade 428 på kommunal mark och 131 på privat mark. Se karta ”Dagens situation 2016” nedan.

Trycket från pendlare som vill ta bilen till tågstationen och därmed slippa betala ”UL-tillägget” för UL-bussar kommer att öka kraftigt och de p-parkeringarna som finns idag kommer inte att täcka behovet för pendlarna att parkera sina bilar för att ta tåget till Stockholm!

Därför ville vi ”Håboalliansen” bygga ca 900 p-platser på Scout tomten snarast (läge A i KS beslut § 184) som bifogas nedan, för att underlätta för pendlare att parkera sina bilar.

Tyvärr blev beslutet läge B, som medför kaos och olägenheter för våra pendlare!

Lite fakta om genomförandet av läge B.

När byggnationen av busstorget påbörjas försvinner p-platserna på framsidan av järnvägen, d v s 105 st. Under byggtiden, när p-däcket byggs på dagens pendlarparkering försvinner 203 p-platser tillfälligt. Genom p-däcket skapas 480 p-platser.

Vid genomförande av Bålsta centrum försvinner på sikt inte bara ytan vid busstorget (105 st.) utan även 80 p-platser vid Sparbanken och samtliga p-platser vid badhuset (120 st.), totalt 305 st. Genom p-däcket (läge B med 2 våningar och en markvåning utökas antalet parkeringar med ca 247 st. till en kostnad på ca 24 miljoner kronor och därtill tillkommer markarbeten på platsen! (idag finns det redan 203 p-platser på platsen som KS beslutade). Tidigaste byggstart för läge B blir i juni i år!

Som ni förstår så behöver vi bygga 900 p-platser på Scout tomten redan nu för att tillmötesgå pendlarparkeringsbehovet i vår kommun

För Håboalliansen

Christian Nordberg (mp) Ordförande Tekniska utskottet

Carina Lund (M) Kommunstyrelsens ordförande

Leif Zetterberg gruppledare (C)

Anders Cyrillus gruppledare (L)

Fred Rydberg gruppledare (Kd)

pplatser2016

KS-beslutet i pdf-format här!

Ny SL taxa kräver fler parkeringsplatser

Redan idag är det trångt och svårt att hitta p plats i Bålsta. För alla som åker från Bålsta med pendeltåget blir det nu billigare när Bålstatillägget tas bort. Detta gäller dock inte de som måste ta UL bussen till pendeltågstationen. Många kommer därför att vilja ta bilen till stationen, vilket gör att en redan överfylld parkeringsplats blir än mer ansträngd.

Många som idag åker till Bro för att slippa Bålstatillägget kommer nu att stiga på i Bålsta. Och självklart kommer allt fler som pendlar med bil från vår kommun att vilja ställa bilen i Bålsta för att ta pendeltåget.

Under året ska Resecentrum byggas om för att bättre motsvara de krav som kan ställas på ett modernt resecentrum. Detta arbete börjar under våren och kommer att ytterligare begränsa möjligheterna till parkering.

I Håboalliansen har vi föreslagit att den s.k. scouttomten under några år ska användas för att tillgodose det behov parkeringsbehov som uppstår. Där kan med rimliga insatser och i närtid byggas ett flyttbart parkeringsdäck som kan rymma upp till 900 bilar. När vi sedan byggt om den nuvarande infartsparkeringen, och kanske också kompletterat den med verksamhetslokaler, kan parkeringsdäcket på scouttomten flyttas och vi där bygga bostadslägenheter. För scouterna går det givetvis att hitta andra bra områden att vara på.

Det skulle ge möjlighet att under tiden centrumbebyggelsen utvecklas, och resecentrum byggs om, ge plats för alla som vill parkera och pendla.

Den 23 januari håller Håboalliansen ett medborgarmöte (nr10) i kommunhuset för att informera om våra förslag och ta del av medborgarnas synpunkter.

Vår förhoppning är att kommunstyrelsen snarast ska kunna ta ställning till förslag som ger parkeringsfrågan och alla våra pendlare en bra lösning.

 

Håboalliansen

Carina Lund (m) Leif Zetterberg (c ) Christian Nordberg (mp) Anders Cyrillus (L) Fred Rydberg (kd)

 

alternativparkering

         Alternativ A = Scouttomten med parkeringsdäck ,  Alternativ B = Befintlig pendlarparkering

Angående vänthallen i Stationshuset

Vi beklagar för det inträffade att bli inlåsta i vänthallen efter tidlåsstängning kl. 20:00 igår kväll! (1 jan) Vi ber de drabbade om ursäkt. Bakgrunden var följande:

Det var många saker som fallerade samtidigt.

  1. Det som fallerade var att tidlåset låste några minuter före 20.00

  2. Det finns inget utrymningsbeslag på insidan av dörren vilket är märkligt. Även tidigare har det hänt att folk blivit inlåsta så att jouren fått rycka ut, men det har inte föranlett några åtgärder.

  3. Securitas som skulle rondera i anslutning till stängning 20.00 fanns inte på plats.

Vi kommer nu omgående att vidta följande åtgärder för att eliminera risken att bli inlåst i vänthallen:

  1. Tiduret kontrolleras och justeras

2.  Utrymningsbeslag monteras på dörren så att ingen ska kunna bli inlåst

3.  Securitas kontaktas igen och påminns om vikten av rondering vid stängning

Christian Nordberg (mp)

Ordförande Tekniska utskottet