Nyheter

Vår syn på saken;

I Håbopolitiken har vi under många år arbetat för att alla partier ska vara involverade i de olika politiska processerna och kunna följa de olika sakfrågornas beredning. Det gäller tex vår Vision 2030, vårt integrationsprogram, arbetet med den nya Översiktsplanen. Vi har infört särskilda möten med partiernas gruppledare för att alla ska få en rimlig chans att veta vad som är på gång, ställa frågor och kunna medverka i underbyggda beslut.

Vår uppgift som lokalpolitiker är att hitta bra lösningar för håboborna och det kräver att vi kan prata med varandra över blockgränser och olika partisamarbeten utan att dra förhastade slutsatser. Vi måste kunna söka samsyn för at inte Håbo skall stanna upp i utveckling, men framför allt för att vi måste förstå att vi är valda att föra Håbo bornas talan. Politik är inte en arena för personliga utspel utan ett verktyg för att utveckla det samhälle som vi bor i, på kort och lång sikt.

När Ove Fröjd BåP på förra mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott som ett extra ärende yrkar på att två av kommunstyrelsens tre utskott ska avvecklas i närtid finns det anledning att reflektera. Vad är skälet och vad blir konsekvensen?

Vi tog upp frågan med SD som inte satt med i detta forum då. De har haft valteknisk samverkan med Ove Fröjd och BåP. Och borde rimligen också ha en uppfattning om hur detta ska hanteras.

Vi kom i dessa samtal fram till att det är rimligt att utskottet för kultur och livsmiljö läggs ner pga mycket få ärenden. Och att sammansättningen i kommunstyrelsens arbetsutskott bättre borde spegla den politiska mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Vår slutsats blev då att arbetsutskottets mandat avslutas och nya ledamöter väljs. Vilket vi också föreslog på kommunstyrelsen.

Vi den efterföljande nomineringen föreslog vi omval av Carina Lund m och Leif Zetterberg c som ordinarie och Håkan Welin L och Christian Norberg mp som ersättare. Socialdemokraterna föreslog omval på Agneta Hägglund och nyval på Fredrik Anderstedt. Och nyval av Ove Fröjd som ersättare. SD föreslog som ordinarie Michael Rubbestad. Detta blev också utan votering kommunstyrelsens beslut. Tyvärr har inte denna bild tydligt framkommit i olika pressmeddelanden och tidningsreferat.

Med respekt för varandra så är det viktigt att vi alla håller oss till fakta och kallar saker för vad det är.

För Håboalliansen

Carina Lund m   Leif Zetterberg c  Håkan Welin L   Christian Nordberg mp  Fred Rydberg kd

Vad hände på kommunstyrelsen igår (5 september) ?

 

Det var en ovanligt välfylld dagordning med många viktiga ärenden och informationer.

Efter 7 timmar och 43 ärenden kan vi summera gårdagens möte;

 

Vi har beslutat ge Håbo Hus uppdraget att bygga Bålstas och Håbo kommuns nya landmärke. Ett 17 våningarnas hus i trä med en inbjudande terassvåning som kommer att ge Bålstaborna en fin utsikt över det nya Bålsta som är under utveckling. Det kan bli världens högsta trähus med en gestaltning och uppbyggnad som verkligen kommer att sätta Håbo på kartan. Nåt vi kan vara stolta över.

Vi har beslutat ställa ut Tvåhus planen efter en lång process. Detta kommer att kunna ge nya möjligheter till boende i centralt läge, nära 400 bostäder enligt planen.

Vi har gett ett planuppdrag för f.d. St Eriksområdet som om några år kommer att ge ytterligare möjligheter till bostäder och industrietablering.

Kommunfullmäktige får ett förslag till näringslivsstrategi att ta ställning till vid nästa möte. En bra bas för vårt arbete att utveckla kommunens näringsliv.

Arbetet i Logistikområdet fortsätter med hög aktivitet, vi går vidare med försäljning av mark till Kilenkrysset och Benders och föreslår kommunfullmäktige att besluta om upplåning av 35 milj. kronor för exploateringsarbetet i Logistikområdet. Vi prioriterar också i detaljplanearbetet den fortsatta utvecklingen av området för att ha planberedskap för näringslivets utveckling när Dragetområdet nu successivt fylls med verksamhet.

Vi gav också förvaltningen uppdrag att fortsätta dialogen med Bovieran om etablering av en Boverian City, den första i sitt slag i Sverige.

Vi har yttrat oss över regionens utvecklingsplan med tydlig markering av att bredband eller motsvarande teknik ska finnas i alla hushåll senast 2030 och att förbindelsen mellan Skokloster och Knivsta behöver komma på plats.

I yttrandet över Stockholms läns trafikförsörjningsplan har vi markerat vår önskan att få 15 minuters trafik till Bålsta och att biljettfrågan med Bålsta tillägg får en bra lösning.

Eftersom de nya förslagen till taxor för hyra av kommunens lokaler och de nya reglerna för föreningsbidrag väckt mycket debatt har vi återremitterat det ärendet för dialog med föreningslivet.

Vi har ett antal detaljplaner som behöver moderniseras. En sådan gäller området i Norra Ullevi. Här har nu förvaltningen fått i uppdrag att komma med förslag till nya planer som bättre är anpassade till dagens krav.

Vid arbetsutskottet väckte Ove Fröjd och (s) frågan om beredningsorganisation i kommunstyrelsen. Vid mötet igår beslöt kommunstyrelsen att avveckla utskottet för kultur och livsmiljö. De ärendena hanteras nu i arbetsutskottet som också fick ny sammansättning. Där Fredrik Anderstedt (s) ersätter Verner Schubert som ordinarie och Michael Rubbestad (sd) ersätter Ove Fröjd (båp), som nu blev suppleant. I övrigt oförändrad sammansättning.

 

Ja detta var några av de viktigaste beslutsärendena. Vi fick också en intressant dragning av hur en ny etablering av ICA Maxi skulle kunna ske med utveckling av hela Gröna Dalen visionen. Och vi fick en uppdatering av tillståndet för simhallen. Där vi nog har passerat bäst före datum och nu behöver göra ett antal insatser för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt.

Vi fick också ett uppdrag att överklaga domen om NCCs önskan att använda hamnen i Kalmarsand för sin verksamhet.

 

Håboalliansen

Håboalliansen vill peka på oppositionens destruktiva arbetssätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Oppositionen förhalar och blockerar beslut som påverkar bland annat serviceboende för äldre, etablering av Bovieran som är 55+ boende, avveckling av Marknadsbolaget och bostäder för unga.

Nedanstående inlägg från Håboalliansen är en signal till Håbo om att oppositionens prat om att arbeta för Håbos bästa klingar falskt!

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Men tyvärr är det inte så i Håbopolitiken.

Nu måste det bli slut med den politiska ankdamm som etablerats i Håbopolitiken med Ove Fröjd (Båp) som främsta vapendragare och med ivrigt stöd av Agneta Hägglund (s).

Den som följt vad som sker i Håbopolitiken har kunnat konstatera att många angelägna frågor skjuts på framtiden eftersom Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna ofta yrkar på återremiss. Trots att förslagen ofta följer tidigare inriktningsbeslut.

Några exempel från senaste arbetsutskott med kommunstyrelsen ger en bra bild på detta;

Sedan länge finns ett behov av serviceboende för äldre. Efter aktivt letande om lämplig placering fastnade alla för förslaget att förlägga detta till en plats nära Kyrkcentrum. Vid sammanträdet yrkades dock på återremiss för att få ytterligare sifferunderlag. I och med detta förhalas nu såväl detaljplanearbetet som inflyttningstidpunkt.

Bovieran som erbjuder serviceinriktat boende för 55+ har under längre tid letat lämplig plats för en etablering i Bålsta. Man finns sedan en tid i Enköping. Totalt har man tillsammans med kommunen granskat 8 olika alternativ och nu fastnat för ett i centrums närhet. Detta skulle då bli deras första ”stadsnära” projekt. Placeringen ligger helt inom ramen för det planprogram för centrumutveckling som finns. Men detta räckte inte för Bålstapartiet och Socialdemokraterna. Ärendet återremitterades på deras förslag. Och vi vet nu inte om och när vi kan få ett Boverian projekt i Bålsta. Många andra kommuner står på kö för att få den möjligheten.

Som de flesta vet har verksamheten i Håbo kommuns Marknadsbolag haft störningar på senare tid. Och efter det att bolagets markinnehav avvecklats finns inte längre någon direkt vinstdrivande verksamhet som motiverar en bolagsbildning av verksamheten. Förslag fanns att kommunen nu avvecklar verksamheten i bolagsform, och istället inordnar detta i kommunkansliets organisation. Vilket skulle betyda en förstärkning av möjligheten att arbeta med de frågor som är angelägna för näringslivet. Men detta tyckte inte Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna. Och frågan återremitterades.

Vi har stort behov av bostäder för unga i Håbo. Och kommunen har mark som är väl lämpad för bebyggelse. Bl.a. en fastighet på Åsleden där förslag fanns om en detaljplaneändring för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planen säger idag att den ska användas för kommunal verksamhet. Förslag fanns också om att utlysa en markanvisningstävling för att få in intressanta förslag som kan bidraga till att lätta på bristen på lägenheter särskilt till de många unga som vi har behov av att erbjuda bostad. Just bristen på bostad är ett stort problem vid nyrekrytering till såväl företag som till den kommunala verksamheten.

Men detta förslag gillades inte av Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna som avvisade iden att använda kommunens mark till ökad bostadsinvestering. Och förslaget avslogs.

Genom Bålstapartiets agerande, som allt som oftast får stöd av Socialdemokraterna ,så stoppas beslutsprocessen upp redan i kommunstyrelsen arbetsutskott. Och kan inte prövas i kommunstyrelsen, där ju majoritetsförhållandet är annat.

Det är dags att Håbobornas vilja i kommunvalet också kommer till uttryck i den praktiska kommunpolitiken. Vi kan inte längre med ansvar se på hur Bålstapartiet, med Socialdemokraternas stöd, saboterar detta.

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Inte bara förhalande arbetssätt/metoder av politiska partier som säger sig arbeta för Håbos bästa.

 

Vad är vi annars till för?

 

Håboalliansen 

Mötet ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. 

1605261

Håkan Welin, Liberalerna inledde med information kring budget 2017 och processen runt det.

1605262

Dialog om aktuella frågor

 

Inledning

Håkan Welin inledde mötet innan Carina Lund kom från Ungdomsrådsmötet i rummet bredvid. 

Håkan berättade om budgetprocessen inför 2017 som är i full gång just nu. Budgetarbetet inför nästa år börjar nästan ett år innan den ska gälla. På kommunfullmäktige i juni brukar ramarna fastställas och därefter börjar nämndernas budgetarbete för att fastställas i december.

Vi blir allt äldre vilket påverkar budgeten. Inflyttningen är stor i kommunen vilket också påverkar. Tyvärr är det så att prognoserna för skatteintäkterna inför nästa år har blivit lägre vilket också gör att budgeten påverkas. Det är strax över 1 miljard i omsättning i kommunen som budgeten handlar om!

 

Draget

Det är positivt att vi nu kan konstatera att i Draget kommer byggnation för etablering av 20-25 företag att sättas igång efter sommmaren. Detta kommer att generera arbetstillfällen i kommunen vilket vi ser mycket positivt på!

 

Ensamkommande flyktingbarn

Kommunen har skrivit avtal med Migrationsverket att ta emot 110 ensamkommande flyktingbarn. Dessutom kommer vi att ta emot 78 personer i familjer som fått asyl.

 

Byggnation

Mycket är på gång i kommunen. Så mycket som 30-40 processer igång både för bostäder och företag!

 

Ungdomsfrågor

De som deltog i Ungdomsrådsmötet innan öppna mötet presenterade sig och diskussionen kom in på skolan. Det diskuterades lokalutnyttjande och även vilken möjlighet som fanns att se på treterminssystem.

 

Avslut

Håkan Welin informerade om engagemanget i ett antal föreningar i Håbo som skapar aktiviteter för nyanlända i sommar. Bland annat för ensamkommande barn.

Carina och Håkan tackade för visat intresse och hälsade alla väkomna tillbaka i höst när mötena startar igen.