Tionde öppna mötet med Håboalliansen genomfört i Bålsta

 

Mötet 23/1 2017 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Inledning

Carina Lund hälsade alla välkomna till årets första och Håboalliansens tionde öppna möte.

Carina inledde med att förklara att detta tionde möte ägnades åt parkeringsproblematiken i Bålsta och då speciellet för pendlare.

Bakgrund

Carina berättade att detaljplanearbetet för centrum och resecentrum startade redan 2008. År 2012 beslutades om förslag till detaljplan för bland annat resecentrum. Etapp 1 påbörjades 2014 och byggstart planerades till hösten 2017. Som en del i den planen tas de parkeringsplatser i anspråk som är söder om spåren tillfälligt medan nytt resecentrum byggs. De beslut som tagits i kommunstyrelsen visades. Beslut om att bygga parkeringsdäck på befintlig parkering norr om spåren är fattat. Vad vi gör åt den så kallade scouttomten finns inte något protokollfört KS-beslut om men bör den egentligen ses som en del av beslutet för parkeringsdäcket att den tomten ska användas för tillfälliga p-platser? Vilka beslut måste ytterligare tas för att få till p-platser? Sen lämnades ordet fritt.

Ordet fritt

Det konstaterades att just parkeringsfrågan är en del av en stor helhet när vi utvecklar centrum och bebyggelsen kring stationen. Förslag kom upp att ta betalt av personer som inte bor i kommunen för parkering nära stationen. En hel del på mötet uttryckte vilja att få till så många extra p-platser som det går. De som inte jobbpendlar förklarade också att de har problem att få parkering vid de tider som de vill resa. Vi kan inte bara se på jobbpendlarnas behov utan allas behov som nån gång reser med pendeln. De som pendlar och som var med på mötet menade att just osäkerheten om man ska hitta p-plats eller inte, gör att man drar sig för att resa kollektivt. En hel del åker istället till Bro eller Kungsängen för att parkera där.

Förslag kring bättre busstrafik i Bålsta framfördes. Landstingsrådet och vice ordf. i kollektivtrafiknämnden i Uppsala, Johan Örjes (c) fanns med på mötet och kan på så vis framföra önskemålen till regionen. Det ifrågasattes också på mötet varför vi inte själva i kommunen kan upphandla lokalbussar för att underlätta för pendlare?

Glädjande var också att representanter för oppositionen fanns med på det öppna mötet. Det kanske kan öppna för att vi inom en snar framtid får till en bra lösning?

 

1701231

Håboalliansens gruppledare

1701232

Stort intresse för det öppna mötet!

1701233

Två av konferenssalarna togs i anspråk

1701234