Nyheter

Vad hände på kommunstyrelsen igår (17 oktober)?

 

Även denna gång en välfylld dagordning med 31 ärenden och några extraärenden. Vinstartade med förmöten kl 09 och slutade strax efter 16.

Vi prövade ett nytt arbetssätt. Vi kommer i fortsättningen att inleda mötena med en genomgång av viktiga ärenden som är under beredning. För att på så vis ta del av politikens syn och funderingar. Allt i syfte att få väl förberedda underlag till kommande beslut.

Denna gång kom Översiktsplanen som ska antas om ett drygt år att ta större delen av denna tid. ÖPn har varit ute på dialog och nu förbereds nästa steg i den processen. Samråd och utställning. Men innan dess ska politiken säga sitt, formellt på ett kommande möte.

Taxorna för tillsyn föreslås justeras av kommunfullmäktige för att täcka den del av kostnaderna som inte ska belasta skattekollektivet.

Vi är nu ett steg närmare att vara en Ekokommun. Genom de åtgärder som vidtagits, vi har bl.a. antagit en miljöstrategi för hållbar utveckling i kommunen, kan vi nu formellt ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Vi fortsätter arbetet med att modernisera detaljplanerna. Nu gav vi ett uppdrag att ta fram en plan för Stockholmsvägen fram till Björksäterskyrkan.

Efter mycket utredande och många diskussioner kunde kommunstyrelsen med 7 röster mot 6 ge förvaltningen i uppdrag att upphandla ett särskilt boende vid Kyrkcentrum på ca 60 platser. Uppdraget ska ges till en extern aktör och kommunen sedan hyra anläggningen.

Genom de insatser som nu görs i centrum som bl.a. också inkluderar ett nytt resecentrum är det behov av att ordna fler parkeringsplatser. Tyvärr lyckades vi inte få majoritet för att temporärt ordna detta på scouttomten med ett modulbygge för p platser som skulle kunna rymma 900 bilar. Med den efterfrågan som antagligen följer också av Bålsta tilläggets slopande hade detta varit välkommet för att inte skapa kaos. Nu blev det istället beslutat, efter votering, att ordna 480 platser på den nuvarande pendlarparkeringen.

Delårsbokslutet presenterades och det visar ett beräknat överskott på 38 mkr, vilket är 3,7% av intäkterna. Det är 12 mkr bättre än budget. Till det kommer ett beräknat överskott i Håbo Hus på 56 mkr.

Alla förvaltningar följer väl budget. Utbildningen med en budget på 500 mkr räknar med en avvikelse på 100 000 kr!

Den senaste tidens turbulens i kommunpolitiken har också inspirerat några av partierna att föreslå ändring av hur inkallelse av ersättare från andra partier ska ske. Det gäller SD, BåP och Miljöpartiet. Nu finns förslag som kommunfullmäktige kan fastställa.

Risk för pendlarkaos i Bålsta!

Kommunstyrelsen avslog idag 17/10 förslaget att skapa förutsättningar för 900 nya parkeringsplatser i Bålsta centrum, på den s.k. scouttomten. Majoriteten i kommunstyrelsen bestående av s, båp och sd beslöt att istället utnyttja den befintliga pendlarparkeringen och där etablera 480 nya platser.

Busshållplatsen i centrum kommer under 2017 att byggas om för att skapa ett nytt resecentrum för lokal och regional busstrafik. Ett nytt busstorg kommer att etableras. Samtidigt kommer ca 150 p platser söder om järnvägsstationen att behöva tas i anspråk för de byggnationer som planeras i centrum.

Bålsta kommer snart att bli av med pendlartillägget vilket bör innebära ökat intresse att pendla med SL. Och då de som inte bor på gång och cykelavstånd är tvungna att lösa en tilläggskort med det nya systemet så är alternativet att ta bilen till pendlarparkeringen.

Med detta i åtanke så var alliansens förslag att bygga en ny pendlarparkering på scouttomten som skulle kunna rymma 900 platser. Detta skulle inte störa övrig utbyggnad och ganska snabbt kunna vara på plats.

När centrum sedan utvecklas kan denna parkering användas för annan byggnation t.ex. bostäder, förskola mm.

Håboalliansen är mycket kritisk till dagens beslut som kommer att skapa kaos på pendlarparkeringen för lång tid framöver. Och det ger inte goda förutsättningar att ta vara på de möjligheter som det nya SL kortet för pendlare innebär. Ansvaret för detta kaos vilar tungt på de som står bakom dagens beslut, s, båp och sd.

Håboalliansen

Carina Lund m Leif Zetterberg c Christian Nordberg mp Håkan Welin l Fred Rydberg kd

Tommy Rosenkvist (m), har i två insändare i BålstaBladet belyst den dåliga stämningen i Håbopolitiken. Vi lägger in dessa insändare här på Håboalliansens hemsida.

tjafsa1

BålstaBladet nr 40 8-14 oktober 2016

tjafsa2

BålstaBladet nr 41 15-21 oktober 2016 

EP3okt16

Svar till insändaren ”Kommun utan ledning” (EP 28 september).

 

Jo, det finns ledning

 

Alla kommuner som styrs i minoritet har samma svåra parlamentariska läge. Det betyder inte att det inte finns en ledning.

För att kunna utveckla kommunen så krävs det alltid ett samarbete och av den anledningen införde vi ett oppostitionsråd för att det skulle kunna vara närmare och enklare för de styrande att kunna samverka med oppostionen. Vi har länge saknat den möjligheten och i demokratisk anda införde vi ett sådant.

Att det tillsatta oppositionsrådet så tydligt markerade, att något samarbete ville man inte samverka till, genom att flytta så långt bort som möjligt från kommunalrådet och kansliet var inte ett resultat som var önskvärt.

Genom att inrätta ett oppositionsråd var naturligtvis tanken att diskussioner skulle kunna föras på en daglig basis.

Vi har dessutom ett forum där samtliga gruppledare träffar kommunledningen för att vi alla skall få samma information och möjlighet till diskussion

Vi i Håboalliansen blir beskyllda för att lägga ärenden på bordet, men så gjordes även under förra mandatperioden och så kommer man att bli tvungen att göra även i framtiden i vissa specifika fall.

Vad gäller Futurumskolan så är ärendet fortfarande av den digniteten att det har absolut högsta prioret pga att det har med våra barn att göra.

Ja vi la fram ett 5:e förslag och det handlade om att riva hela den del som var angripen för att till 100% kunna säkerställa våra barns skolmiljö.

Det viktiga på detta extra KS var dock att fatta beslut om att hyra in baracker och hur många beroende på vilken inriktning vi tog. Riva eller reparera?

Dessutom så anser vi i Håboalliansen att våra styrelsesammanträden borde kunna vara möten där förslag skall kunna presenteras och diskuteras för att kunna komma fram till gemensamma lösningar.

Det viktiga kan inte vara vem som förslår vad utan det viktiga är att vi med gemensamma krafter kan komma fram till den bästa lösningen.

Något förslag på att lägga ned Vibyskolan fanns inte, det är ren lögn. Vad som däremot framkom från skolförvaltningen var att man kanske skulle se över om Vibyskolan skulle kunna vara en F-3 skola med parallella klasser, men det var en senare fråga.

Att göra en extra kostnadsberäkning utöver de förslag som Revita kommit med ansåg vi inte var relevant för det går inte alltid att omsätta hälsa till pengar. Vi behövde lägga pengarna på att säkerställa en bra skola.

Det görs också stort nummer av att vi pratar med (Sd) och man vill påtala att vi har ett samarbete. Det är trots allt (s) +(båp)+(v) +(sd) som förhandlade fram årets budget. Det som skedde på senaste KF var också ett mycket talande exempel på samarbete mellan dessa 2 block.

Näringslivsstrategin fanns med på agendan för att antagas av fullmäktige. Samtliga partier, ksau och marknadsbolaget har sedan 1,5 år arbetat med nämnda strategi. Den har blivit godkänd i samtliga instanser efter en återremiss av (s) till arbetsgruppen för godkännande.

På KF så yrkade (sd) återremiss i ärendet och med stöd av (s) och (båp) gick ärendet tillbaka. Det mest anmärkningsvärda i det här ärendet är att alla vara överens och ingen har i tidigare instans anmält avvikande mening. Ett mycket tydligt exempel på förhalande.

 

Carina Lund (M) Kommunalråd

Leif Zetterberg (C) Gruppledare

Håkan Welin (L) Gruppledare

Fred Rydberg (KD) Gruppledare

Christian Nordberg (MP) Gruppledare

för Håboalliansen