Nyheter

Mötet 24/11 2016 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Inledning

Carina Lund hälsade alla välkomna till höstens andra och Håboalliansens nionde öppna möte. 

Carina började med att berätta att Liberalernas Håkan Welin slutat med politiska uppdrag i kommunen. Liberalernas gruppledare är nu Anders Cyrillus.

 

Diskussion fördes kring vad som får läggas upp på kommunens hemsida eller inte. Dessa möten får vi inte annonsera om på habo.se då det inte är anordnat av kommunen utan av Håboalliansen. Därför annonserar vi i BålstaBladet och i våra sociala medier. Förslag kom fram på om det kunde ordnas en slags föreningskalender på habo.se för att se vad som är på gång i kommunen. Carina tar frågan med sig för att utreda om det är möjligt.

ICA Maxi

Diskussion kring ICA MAXI. Carina poängterade att detta ännu inte är ett ärende i kommunen. Det finns alltså inget färdigt förslag att politiskt ta ställning till. Oppositionen har gått händelserna i förväg och därmed skapat förvirring och osäkerhet.

Parkeringssituationen

Bålstatillägget på SL-pendeln tas bort efter årskskiftet. Vi förutsätter då att resandet bör öka vilket gör att det behövs fler parkeringsplatser. Alliansen föreslog att enkelt flyttbara parkeringsdäck för 900 bilar skulle placeras vid scouttomten. Detta motsatte sig oppositionen som vill bygga parkeringshus på befintliga p-platsen. Det ställer till problem under byggnationen eftersom det då blir brist på parkeringsplatser. Vi riskerar alltså parkeringskaos. Vårt förslag på parkeringsdäck är mer flexibelt och när parkeringsdäcken inte behövs mer då P-huset är klart kan man enkelt färdigställa tomten för byggnation av bostäder.

Alliansen vill planera framåt

Alliansen vill lyfta blicken och jobba långsiktigt. Under många år har kommunen styrts mer kortsiktigt vilket inte är optimalt.

Lennart Carlsson som är ordförande  i Barn- och utbildningsnämnden pratade om de planer som finns för byggnation av skolor de närmaste 5 åren för att kunna täcka dom behov som kommer med ökad inflyttning bland annat. Intressenter finns som vill etablera sig i Håbo till exempel.

Äldrefrågor

Lisbeth Bohlin som är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden pratade lite om äldrefrågor. Bovieran kom upp i samband med det. Där är det ju också skilda åsikter kring placering politiskt. Vi hoppas kunna lösa den frågan.

För äldreboendet uppe vid kyrkcentrum är upphandling av byggnationen på gång. (Demensdel och korttidsboende bl.a) Man tittar även i samband med det på ny teknik för till exempel övervakning så låsta dörrar inte behövs. Sensorer i golven kan hjälpa till att upptäcka människor som ramlat och ligger på golvet t.ex

Kommunala Pensonärsrådet (KPR) och anhörigföreningen är med och ger synpunkter på boendet. 1 mars 2019 är det planerad inflyttning.

 

Avslut

Carina tackade för visat intresse och önskade alla en god jul framöver och återkommer om flera öppna möten efter nyår. 

 

1611241

Carina hälsar alla välkomna

1611242

Lennart Carlsson berättade om planerna för byggnation av skolor de närmaste fem åren.

1611243

Lisbeth Bohlin berättade om äldrefrågor

Vad hände på kommunstyrelsen igår (17 oktober)?

 

Även denna gång en välfylld dagordning med 31 ärenden och några extraärenden. Vinstartade med förmöten kl 09 och slutade strax efter 16.

Vi prövade ett nytt arbetssätt. Vi kommer i fortsättningen att inleda mötena med en genomgång av viktiga ärenden som är under beredning. För att på så vis ta del av politikens syn och funderingar. Allt i syfte att få väl förberedda underlag till kommande beslut.

Denna gång kom Översiktsplanen som ska antas om ett drygt år att ta större delen av denna tid. ÖPn har varit ute på dialog och nu förbereds nästa steg i den processen. Samråd och utställning. Men innan dess ska politiken säga sitt, formellt på ett kommande möte.

Taxorna för tillsyn föreslås justeras av kommunfullmäktige för att täcka den del av kostnaderna som inte ska belasta skattekollektivet.

Vi är nu ett steg närmare att vara en Ekokommun. Genom de åtgärder som vidtagits, vi har bl.a. antagit en miljöstrategi för hållbar utveckling i kommunen, kan vi nu formellt ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Vi fortsätter arbetet med att modernisera detaljplanerna. Nu gav vi ett uppdrag att ta fram en plan för Stockholmsvägen fram till Björksäterskyrkan.

Efter mycket utredande och många diskussioner kunde kommunstyrelsen med 7 röster mot 6 ge förvaltningen i uppdrag att upphandla ett särskilt boende vid Kyrkcentrum på ca 60 platser. Uppdraget ska ges till en extern aktör och kommunen sedan hyra anläggningen.

Genom de insatser som nu görs i centrum som bl.a. också inkluderar ett nytt resecentrum är det behov av att ordna fler parkeringsplatser. Tyvärr lyckades vi inte få majoritet för att temporärt ordna detta på scouttomten med ett modulbygge för p platser som skulle kunna rymma 900 bilar. Med den efterfrågan som antagligen följer också av Bålsta tilläggets slopande hade detta varit välkommet för att inte skapa kaos. Nu blev det istället beslutat, efter votering, att ordna 480 platser på den nuvarande pendlarparkeringen.

Delårsbokslutet presenterades och det visar ett beräknat överskott på 38 mkr, vilket är 3,7% av intäkterna. Det är 12 mkr bättre än budget. Till det kommer ett beräknat överskott i Håbo Hus på 56 mkr.

Alla förvaltningar följer väl budget. Utbildningen med en budget på 500 mkr räknar med en avvikelse på 100 000 kr!

Den senaste tidens turbulens i kommunpolitiken har också inspirerat några av partierna att föreslå ändring av hur inkallelse av ersättare från andra partier ska ske. Det gäller SD, BåP och Miljöpartiet. Nu finns förslag som kommunfullmäktige kan fastställa.

Risk för pendlarkaos i Bålsta!

Kommunstyrelsen avslog idag 17/10 förslaget att skapa förutsättningar för 900 nya parkeringsplatser i Bålsta centrum, på den s.k. scouttomten. Majoriteten i kommunstyrelsen bestående av s, båp och sd beslöt att istället utnyttja den befintliga pendlarparkeringen och där etablera 480 nya platser.

Busshållplatsen i centrum kommer under 2017 att byggas om för att skapa ett nytt resecentrum för lokal och regional busstrafik. Ett nytt busstorg kommer att etableras. Samtidigt kommer ca 150 p platser söder om järnvägsstationen att behöva tas i anspråk för de byggnationer som planeras i centrum.

Bålsta kommer snart att bli av med pendlartillägget vilket bör innebära ökat intresse att pendla med SL. Och då de som inte bor på gång och cykelavstånd är tvungna att lösa en tilläggskort med det nya systemet så är alternativet att ta bilen till pendlarparkeringen.

Med detta i åtanke så var alliansens förslag att bygga en ny pendlarparkering på scouttomten som skulle kunna rymma 900 platser. Detta skulle inte störa övrig utbyggnad och ganska snabbt kunna vara på plats.

När centrum sedan utvecklas kan denna parkering användas för annan byggnation t.ex. bostäder, förskola mm.

Håboalliansen är mycket kritisk till dagens beslut som kommer att skapa kaos på pendlarparkeringen för lång tid framöver. Och det ger inte goda förutsättningar att ta vara på de möjligheter som det nya SL kortet för pendlare innebär. Ansvaret för detta kaos vilar tungt på de som står bakom dagens beslut, s, båp och sd.

Håboalliansen

Carina Lund m Leif Zetterberg c Christian Nordberg mp Håkan Welin l Fred Rydberg kd

Tommy Rosenkvist (m), har i två insändare i BålstaBladet belyst den dåliga stämningen i Håbopolitiken. Vi lägger in dessa insändare här på Håboalliansens hemsida.

tjafsa1

BålstaBladet nr 40 8-14 oktober 2016

tjafsa2

BålstaBladet nr 41 15-21 oktober 2016