Nyheter

Mötet 22/9 2016 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Inledning

Carina Lund hälsade alla välkomna till höstens första och Håboalliansens åttonde öppna möte. 

Carina började med att berätta om vad som händer just nu och då bland annat om ICA's dialog med kommunen om mark för bebyggelse av ny ICA MAXI. Inget är beslutat ännu utan det är en dialog som förs om hur man löser det på bästa sätt. ICA vill gärna vara en god samhällsbyggare och är därför intresserade av att vara med och sponsra idrotten. Bland annat genom att hjälpa till med flytt av idrottsplatsen om det nu är där som en ny affär kan förläggas.

Visionsskiss

Carina visade några bilder kring de idéskisser som finns i stråket Järnvägsstation - Centrum - Gröna Dalen området. Det poängterades att inga beslut tagits men att skisserna var bra att ha som diskussionsunderlag hur olika lösningar kan se ut. Allt hänger ihop i det som kommer att bli en förtättning av centrum.

Carina berättade om intresse från Bovieran om att etablera en lösning i citymiljö.

Många frågor och tyckande kring visionsskissen. Bland annat ägnades en del tid åt hur transportlösningar måste till för att det ska bli bra.

Håbohus

Håbohus ordförande Leif Zetterberg berättade att ungefär 4000 står i bostadskön hos Håbohus. Cirka 5 år är väntetiden för bostad just nu. Vi behöver fler boplatser!

Leif berättade lite om höghuset som ska byggas i trä. Spännande projekt.

Håbohus satsar också på att installera soceller på taken i sitt bestånd.

Storregioner

Frågor kring storregionerna som är på gång kom upp och hur Håbo ställer sig till det. Många menade att vi mer naturligt hör till Stockholmsregionen än den storregion som är tänkt med Svealand som bas där bland annat Uppsala, Dalarna, Örebro, Västmanland och Sörmland skulle ingå. Farhågor kring om Enköpings lasarett då skulle läggas ner togs upp.

Håbo som ligger på gränsen av en storregion skulle kunna välja vilken region som man vill tillhöra. Röster om att anordna en folkomröstning om detta höjdes.

Avslut

Carina tackade för visat intresse och hälsade alla väkomna tillbaka senare i höst igen.

 

1609221

Carina hälsar alla välkomna

1609222

Diskussioner om Håbos utveckling

1609223

Carina visar den idéskiss som tagits fram

1609224

Diskussioner kring utvecklingen av Bålsta centrum

1609225

Håbohus ordförande Leif Zetterberg berättar om behovet av fler boplatser!

Håboalliansen anordnade en kväll med Nordeas chefekonom Annika Winsth som gäst med tema bostadsekonomi.

Annika höll ett uppskattat föredrag där hon på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarade hur ekonomin i världen och Sverige hängde ihop för att ge sin syn på hur det ser ut nu och framöver för bostäder och politiken kring det.

Annika trodde på en avmattning i priser och skuldsättning framöver. Det är bra att amortera men i en lagom takt. Låga räntor kommer att finnas kvar lång tid framöver. Inflationen och räntorna kommer endast att stiga om lönerna tillåts stiga mer än de gjort hitills.

Alliansgruppledaren Carina Lund tackade Annika Winsth för att hon kommit till lilla Håbo och även publiken för att den kommit och lyssnat samt ställt frågor.

 

1609201

1609202

1609203

1609204

1609205

1609206

Vår syn på saken;

I Håbopolitiken har vi under många år arbetat för att alla partier ska vara involverade i de olika politiska processerna och kunna följa de olika sakfrågornas beredning. Det gäller tex vår Vision 2030, vårt integrationsprogram, arbetet med den nya Översiktsplanen. Vi har infört särskilda möten med partiernas gruppledare för att alla ska få en rimlig chans att veta vad som är på gång, ställa frågor och kunna medverka i underbyggda beslut.

Vår uppgift som lokalpolitiker är att hitta bra lösningar för håboborna och det kräver att vi kan prata med varandra över blockgränser och olika partisamarbeten utan att dra förhastade slutsatser. Vi måste kunna söka samsyn för at inte Håbo skall stanna upp i utveckling, men framför allt för att vi måste förstå att vi är valda att föra Håbo bornas talan. Politik är inte en arena för personliga utspel utan ett verktyg för att utveckla det samhälle som vi bor i, på kort och lång sikt.

När Ove Fröjd BåP på förra mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott som ett extra ärende yrkar på att två av kommunstyrelsens tre utskott ska avvecklas i närtid finns det anledning att reflektera. Vad är skälet och vad blir konsekvensen?

Vi tog upp frågan med SD som inte satt med i detta forum då. De har haft valteknisk samverkan med Ove Fröjd och BåP. Och borde rimligen också ha en uppfattning om hur detta ska hanteras.

Vi kom i dessa samtal fram till att det är rimligt att utskottet för kultur och livsmiljö läggs ner pga mycket få ärenden. Och att sammansättningen i kommunstyrelsens arbetsutskott bättre borde spegla den politiska mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Vår slutsats blev då att arbetsutskottets mandat avslutas och nya ledamöter väljs. Vilket vi också föreslog på kommunstyrelsen.

Vi den efterföljande nomineringen föreslog vi omval av Carina Lund m och Leif Zetterberg c som ordinarie och Håkan Welin L och Christian Norberg mp som ersättare. Socialdemokraterna föreslog omval på Agneta Hägglund och nyval på Fredrik Anderstedt. Och nyval av Ove Fröjd som ersättare. SD föreslog som ordinarie Michael Rubbestad. Detta blev också utan votering kommunstyrelsens beslut. Tyvärr har inte denna bild tydligt framkommit i olika pressmeddelanden och tidningsreferat.

Med respekt för varandra så är det viktigt att vi alla håller oss till fakta och kallar saker för vad det är.

För Håboalliansen

Carina Lund m   Leif Zetterberg c  Håkan Welin L   Christian Nordberg mp  Fred Rydberg kd