Nyheter

EP3okt16

Svar till insändaren ”Kommun utan ledning” (EP 28 september).

 

Jo, det finns ledning

 

Alla kommuner som styrs i minoritet har samma svåra parlamentariska läge. Det betyder inte att det inte finns en ledning.

För att kunna utveckla kommunen så krävs det alltid ett samarbete och av den anledningen införde vi ett oppostitionsråd för att det skulle kunna vara närmare och enklare för de styrande att kunna samverka med oppostionen. Vi har länge saknat den möjligheten och i demokratisk anda införde vi ett sådant.

Att det tillsatta oppositionsrådet så tydligt markerade, att något samarbete ville man inte samverka till, genom att flytta så långt bort som möjligt från kommunalrådet och kansliet var inte ett resultat som var önskvärt.

Genom att inrätta ett oppositionsråd var naturligtvis tanken att diskussioner skulle kunna föras på en daglig basis.

Vi har dessutom ett forum där samtliga gruppledare träffar kommunledningen för att vi alla skall få samma information och möjlighet till diskussion

Vi i Håboalliansen blir beskyllda för att lägga ärenden på bordet, men så gjordes även under förra mandatperioden och så kommer man att bli tvungen att göra även i framtiden i vissa specifika fall.

Vad gäller Futurumskolan så är ärendet fortfarande av den digniteten att det har absolut högsta prioret pga att det har med våra barn att göra.

Ja vi la fram ett 5:e förslag och det handlade om att riva hela den del som var angripen för att till 100% kunna säkerställa våra barns skolmiljö.

Det viktiga på detta extra KS var dock att fatta beslut om att hyra in baracker och hur många beroende på vilken inriktning vi tog. Riva eller reparera?

Dessutom så anser vi i Håboalliansen att våra styrelsesammanträden borde kunna vara möten där förslag skall kunna presenteras och diskuteras för att kunna komma fram till gemensamma lösningar.

Det viktiga kan inte vara vem som förslår vad utan det viktiga är att vi med gemensamma krafter kan komma fram till den bästa lösningen.

Något förslag på att lägga ned Vibyskolan fanns inte, det är ren lögn. Vad som däremot framkom från skolförvaltningen var att man kanske skulle se över om Vibyskolan skulle kunna vara en F-3 skola med parallella klasser, men det var en senare fråga.

Att göra en extra kostnadsberäkning utöver de förslag som Revita kommit med ansåg vi inte var relevant för det går inte alltid att omsätta hälsa till pengar. Vi behövde lägga pengarna på att säkerställa en bra skola.

Det görs också stort nummer av att vi pratar med (Sd) och man vill påtala att vi har ett samarbete. Det är trots allt (s) +(båp)+(v) +(sd) som förhandlade fram årets budget. Det som skedde på senaste KF var också ett mycket talande exempel på samarbete mellan dessa 2 block.

Näringslivsstrategin fanns med på agendan för att antagas av fullmäktige. Samtliga partier, ksau och marknadsbolaget har sedan 1,5 år arbetat med nämnda strategi. Den har blivit godkänd i samtliga instanser efter en återremiss av (s) till arbetsgruppen för godkännande.

På KF så yrkade (sd) återremiss i ärendet och med stöd av (s) och (båp) gick ärendet tillbaka. Det mest anmärkningsvärda i det här ärendet är att alla vara överens och ingen har i tidigare instans anmält avvikande mening. Ett mycket tydligt exempel på förhalande.

 

Carina Lund (M) Kommunalråd

Leif Zetterberg (C) Gruppledare

Håkan Welin (L) Gruppledare

Fred Rydberg (KD) Gruppledare

Christian Nordberg (MP) Gruppledare

för Håboalliansen

Mötet 22/9 2016 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Inledning

Carina Lund hälsade alla välkomna till höstens första och Håboalliansens åttonde öppna möte. 

Carina började med att berätta om vad som händer just nu och då bland annat om ICA's dialog med kommunen om mark för bebyggelse av ny ICA MAXI. Inget är beslutat ännu utan det är en dialog som förs om hur man löser det på bästa sätt. ICA vill gärna vara en god samhällsbyggare och är därför intresserade av att vara med och sponsra idrotten. Bland annat genom att hjälpa till med flytt av idrottsplatsen om det nu är där som en ny affär kan förläggas.

Visionsskiss

Carina visade några bilder kring de idéskisser som finns i stråket Järnvägsstation - Centrum - Gröna Dalen området. Det poängterades att inga beslut tagits men att skisserna var bra att ha som diskussionsunderlag hur olika lösningar kan se ut. Allt hänger ihop i det som kommer att bli en förtättning av centrum.

Carina berättade om intresse från Bovieran om att etablera en lösning i citymiljö.

Många frågor och tyckande kring visionsskissen. Bland annat ägnades en del tid åt hur transportlösningar måste till för att det ska bli bra.

Håbohus

Håbohus ordförande Leif Zetterberg berättade att ungefär 4000 står i bostadskön hos Håbohus. Cirka 5 år är väntetiden för bostad just nu. Vi behöver fler boplatser!

Leif berättade lite om höghuset som ska byggas i trä. Spännande projekt.

Håbohus satsar också på att installera soceller på taken i sitt bestånd.

Storregioner

Frågor kring storregionerna som är på gång kom upp och hur Håbo ställer sig till det. Många menade att vi mer naturligt hör till Stockholmsregionen än den storregion som är tänkt med Svealand som bas där bland annat Uppsala, Dalarna, Örebro, Västmanland och Sörmland skulle ingå. Farhågor kring om Enköpings lasarett då skulle läggas ner togs upp.

Håbo som ligger på gränsen av en storregion skulle kunna välja vilken region som man vill tillhöra. Röster om att anordna en folkomröstning om detta höjdes.

Avslut

Carina tackade för visat intresse och hälsade alla väkomna tillbaka senare i höst igen.

 

1609221

Carina hälsar alla välkomna

1609222

Diskussioner om Håbos utveckling

1609223

Carina visar den idéskiss som tagits fram

1609224

Diskussioner kring utvecklingen av Bålsta centrum

1609225

Håbohus ordförande Leif Zetterberg berättar om behovet av fler boplatser!

Håboalliansen anordnade en kväll med Nordeas chefekonom Annika Winsth som gäst med tema bostadsekonomi.

Annika höll ett uppskattat föredrag där hon på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarade hur ekonomin i världen och Sverige hängde ihop för att ge sin syn på hur det ser ut nu och framöver för bostäder och politiken kring det.

Annika trodde på en avmattning i priser och skuldsättning framöver. Det är bra att amortera men i en lagom takt. Låga räntor kommer att finnas kvar lång tid framöver. Inflationen och räntorna kommer endast att stiga om lönerna tillåts stiga mer än de gjort hitills.

Alliansgruppledaren Carina Lund tackade Annika Winsth för att hon kommit till lilla Håbo och även publiken för att den kommit och lyssnat samt ställt frågor.

 

1609201

1609202

1609203

1609204

1609205

1609206